ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ЗАКУПУВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТИ ПРЕЗ ПЛАТФОРМА TRAVELCARD.BG

Настоящите Общи Условия уреждат взаимоотношенията между „ПРОПЪР ХОЛИДЕЙ” ЕООД, с ЕИК: 201817384, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив - дружество, регистрирано съгласно Търговския закон на Република България, притежаващо Удостоверение за регистрация № РК-01-6927 на Министерството на Туризма за извършване на туроператорска дейност, наричано по-долу Туроператор и потребителите на Интернет страницата (уеб сайта) „www.travelcard.bg” (собственост на „Пропър Холидей„ ЕООД)  във връзка с ползването на сайта и поражданите от това права и задължения между двете страни.

Интернет страницата (уеб сайтът) „www.travelcard.bg” е разработенa и се поддържа от  „ПРОПЪР ХОЛИДЕЙ” ЕООД  с ЕИК: 201817384, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив

При регистрация на потребителски профил в информационната система на www.travelcard.bg потребителят попълва регистрационна форма, което представлява словесно изявление, представено в цифрова форма чрез общоприет стандарт за преобразуване, разчитане и визуално представяне на информацията. Формата съдържа информация за името, електронен адрес, адрес за доставка, телефон и се записва на сървъра на www.travelcard.bg като става електронен документ по смисъла на чл. 3 ЗЕДЕП. При регистрацията потребителят изрично посочва, че е съгласен с настоящите общи условия, а според чл.3, ал.2 ЗЕДЕП писмената форма се смята за изпълнена и двете страни по договора за обвързани от тях. При промяна на общите условия, на всеки регистриран потребител се предоставя, чрез информационната система на сайта, възможност да се запознае с новите общи условия.

I. Дефиниции

При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:

Потребителите заявяват, че са запознати и са съгласни с дефинициите на следните термини:

 

1.     Браузър е софтуерно приложение,  което се използва за възпроизвеждане на документи с хипермедия и уеб навигация(уеб сайт), показване и взаимодействие с текст, изображения, видео, музика, игри и друга информация.

2.     Уебсайт  („website”) e обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

3.     Потребител на интернет страница или сайт е всяко лице, което ръчно, чрез софтуер, техническо устройство или всички взети заедно, е изписало електронния адрес в браузъра си  или е достигнало до интернет страницата чрез пренасочване от друг интернет сайт и е извършило някакво действие (разгледал, регистрирал се, закупил стока или услуга от интернет сайта и др.);

4.     Платформа е цялостен продукт, който дава възможност на потребителите да получават достъп до разнообразна информация чрез хипервръзки към ресурси, разположени на сървъра на Собственика или на други сървъри извън контрола на последния.

5.     Интерфейс е съвкупност от апаратни, програмни и конструктивни средства, необходими на потребителя за обмен на информация и комуникация между различни устройства.

6.     Електронна препратка е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

7.     Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), сканиране на портове (PORT SCAN), изпращане на “троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство.

8.     Информационна система е взаимосвързана съвкупност от средства, методи и персонал, използвана за обработка, съхраняване на данни с цел предоставяне на информация за достигане на поставена цел.

9.     IP Адрес („IP address”) е уникален идентификационен номер, асоцииращ устройство, интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

10.  Потребителско име е избран от потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством който той се индивидуализира в отношенията си с Изпълнителя. Алтернативно Потребителското име може да бъде заменено и от посочената от потребителя електронна поща или придобития от потребителя персонален идентификационен номер в системата.

11.  Парола е код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име / електронна поща или персонален номер / индивидуализира потребителя , служи за достъп до потребителския му профил.

12.  Потребителският профил е обособена част от уебсайта „www.travelcard.bg”, съдържаща информация за Потребителя, изисквана от „ПРОПЪР ХОЛИДЕЙ” ЕООД, предоставена от него при регистрацията му и съхранявана, ползвана и обработвана от „ПРОПЪР ХОЛИДЕЙ” ЕООД,  единствено и само за целите по чл. 4, ал. 1, т.3 от Закона за защита на личните данни. Достъпът до клиентския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име (емайл/персонален номер) и парола. Клиентският профил осигурява на Клиента възможност по всяко време да преглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, както и осигурява пълен достъп до всички негови заявки за закупуване на Ваучери от уебсайта„www.travelcard.bg” с възможност за отказ от получаване на оферти, информационен бюлетин и др.

13.  Идентификационен номер – при регистрация на потребителски профил в системата всеки потребител получава уникален пореден идентификационен номер, който служи за идентификация на клиента в софтуерния продукт на платформата.

14.  Продажна цена е обявената до всеки артикул/визуализирана оферта цена на стока или услуга в български лева, включваща данък добавена стойност.

15.  Ваучер е документ под отчет, който потребителите получават в електронен вид, който удостоверява, че потребителят е заплатил промотираната стока или услуга. Валидният Ваучер съдържа освен код за извършване на плащане, и ПИН код, който удостоверява, че Ваучерът е заплатен от Потребителя.

16.  SMS идентификация за покупка –  документ под отчет, който потребителите получават след изрично подадена заявка от тяхна страна и при коректно вписан от потребителите мобилен номер. Краткото текстово съобщение може да представлява дубликат на ваучер – информация за код за плащане и секретен ПИН код, може да има и единствено напомнителен характер. Комуникацията с SMS може да бъде преустановена едностранно от потребителя чрез неговия потребителски профил.

ІІ. Предмет на договора

1). Закупуване на туристически пакет

   "ПРОПЪР ХОЛИДЕЙ" ЕООД предоставя за ползване на потребителите възможност за закупуване на туристически пакети по телефон или чрез интернет страницата си www.travelcard.bg, при условията на договор за продажби от разстояние по смисъла на чл. 48 и сл. от Закона за защита на потребителите, като упражнява пълномощията, дадени му по силата на този договор.

Записването за туристически пакет е възможно да се осъществи чрез телефон или по интернет, чрез страницата на туроператора www.travelcard.bg . Туроператорът, предоставя на пътуващия информация за закупувания пакет по електронен път чрез изпращане на имейл - детайли за закупуваната почивка с необходимите реквизити –  име на мястото за настаняване, дати на престой, тип изхранване, вид помещение, брой гости, линк към официалната страница на хотела ( за места за настаняване извън територията на Република България ) както и с включен линк към избраната оферта за хотелско настаняване, който съдържа необходимите реквизити за закупуваната почивка – тип изхранване, настаняване, общи условия за конкретната оферта, както и АНУЛАЦИОННА ПОЛИТИКА за съответната избрана оферта, описана както и в приложения линк за съответния хотел. При липсваща информация за анулационна политика се приема за валидна информацията в общите условия, описана в раздел VII. Ако потребителят сам заплати дадена оферта за хотелско настаняване ( туристически пакет )  директно през интернет страницата на туроператора – www.travelcard.bg той изразява по електронен път своето желание да заплати съответния туристически пакет чрез съгласяването на всяка отделно стъпка по етапа на плащане . И при този начин на сключване на договор от разстояние по смисъла на Закона за електронна търговия потребителя отново получава имейл с гореописаните данни и необходимата информация за неговият туристически пакет.  Заплащането на туристически пакет след получаване на имейл с данни за плащане или директно чрез платформата на туроператора www.travelcard.bg представлява съгласие на потребителя да ползва описания в съответната оферта туристически пакет във вида, който е упоменат и при условията , които са описани във всяка отделна оферта .

В срок от 48 часа от получаване на резервацията Туроператорът може да :

1. потвърди изпратената резервация;

2. предложи алтернативни възможности, в случай, че местата са изчерпани.

Резервацията се пази 72 часа и се счита за валидна след потвърждение от страна на Туроператора и внасяне на депозит от страна на Потребителя. 

2). Договорът за продажби от разстояние, чрез който потребителят закупува туристически пакет, използвайки платформата, предоставена от "ПРОПЪР ХОЛИДЕЙ" ЕООД, е допълнен от настоящите общи условия, като при извършване на електроно изявление за сключване на договорът за покупко-продажба, потребителят се съгласява както с настоящите общи условия, така и със съдържанието на договора за покупко-продажба от разстояние ( конкретната оферта за закупуване на хотелско настаняване )  , предвиждащ авансово плащане, достъпен на видно място в интерфейса за покупко-продажба ( линк към съответната закупувана почивка се предоставя допълнително и по имейл на потребителя )

III. Условия касаещи продажбата, закупуването и използването на туристически пакет през платформата www.travelcard.bg

1.         При закупуване на туристически пакет и извършване на превод посредством предварително уточнен с потребителя начин на разплащане, „ПРОПЪР ХОЛИДЕЙ” ЕООД обработва заявката за плащане, а потребителят получава ваучер за настаняване по електронен път на предоставен от него електронен адрес най-късно до 72 часа след заплащане от страна на потребителя на пълната стойност на туристическия пакет .  

2.        Потребителят се задължава при използването на своя профил да спазва всички приложими местни закони и разпоредби. С настоящото потребителят се задължавате да уведомява www.travelcard.bg незабавно за всеки случай на неразрешено използване на профил, парола или за какъвто и да е друг случай на предполагаемо нарушение на сигурността и да поддържа информацията в профила си актуална.

3.        С поръчката и плащането на цената потребителят сключва договор от разстояние с туроператора за покупка на определен туристически пакет. 

4.        За всяка конкретна оферта е възможно да бъдат предвидени специфични ограничения, които се обявяват в сайта и на изпратения към потребителя линк по електронен път.

5.        Настоящите условия за продажба, закупуване и използване на туристически пакети се отнасят и за секцията със специални оферти „СПЕЦИАЛНИ ОФЕРТИ”, чийто достъп е ограничен за безплатно регистрирани потребители. За достъп до секцията е необходимо потребителя да е достигнал определен оборот от покупки през платформата или да е активирал платена опция от своя потребителски профил и да се е съгласил с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА TRAVELCLUB.

IV. Плащания

1. Плащането се извършва в лева по банков път или чрез каси на EASYPAY и съобразно официалния фиксинг на БНБ в деня на плащането. Ако не е упоменато друго, в това число и на интернет страницата на Туроператора, съответно в предварителната информация за туристическия пакет, представена на Потребителя преди обвързването му с договора, размерът на депозита, дължим от Потребителя е в размер на 50 % (петдесет на сто) от общата цена на туристическия пакет. Потребителят внася депозита до 72 часа от момента на получаване на информацията в точка 1.2. по имейл, която се счита за договор за продажба от разстояние по смисъла на чл. 48 и сл. от Закона за защита на потребителите .

Окончателно плащане на съответното индивидуално или организирано пътуване се извършва в указаните в електронната кореспонденция срокове или до  30 (тридесет) дни преди датата на пътуването, ако не е упоменато друго, в това число и на интернет страницата на Туроператора, съответно в предварителната информация за туристическия пакет, представена на Потребителя преди обвързването му с договора.
 

Ранните записвания са валидни при резервация и плащане, направени в рамките на обявените за всеки хотел дати, срокове и условия.

2. Потребителят има право да прехвърли сключения от него договор за туристически пакет на друго лице, което отговаря на всички изисквания, приложими към сключения договор, само след като е отправил писмено предизвестие до Туроператора на електронния адрес за кореспонденция office@travelcard.bg или с писмо с обратна разписка, получено от Туроператора в срок не по - късно от 14 дни преди започване на изпълнението на туристическия пакет. Лицето, което прехвърля, и лицето, на което се прехвърля договора за туристически пакет, са солидарно отговорни за заплащане на оставащата част от сумата по договора, ако има такава и на всички допълнителни такси, налози или други допълнителни разходи, произтичащи от прехвърлянето. Туроператорът информира лицето, което прехвърля туристическия пакет, за действителните си разходи, във връзка с прехвърлянето.

3. При резервация с включени отстъпки за ранно записване Потребителят има право да смени датата на пътуване или да преотстъпи своето пътуване на трето лице в срок до 20 дни, считано от датата на сключване на договора, с писмено предизвестие, връчено до Туроператора на електронен адрес : office@travelcard.bg .  При неспазване на посочения срок, съответно след изтичане на същия,  смяната на датата на пътуване или преотстъпване правата на трето лице се заплащат от потребителя, съгласно валидните в момента на смяната цени и условия.

Потребителят има право да се откаже от договора без да дължи неустойка или обезщетение, в срок до 3 (три) дни от датата на записване и заплащане на депозит.

При резервации по пакет „ранно записване“ в случай на отказ от пътуване и невъзможност да се смени датата на пътуване, след указания срок от 7 (седем) дни от датата на записване, Потребителят резервирал и заплатил пакет за „ранно записване” губи 100 % (сто процента) от внесената сума.

При резервация с включени отстъпки за ранно записване Потребителят има право да смени датата на пътуване или да преотстъпи своето пътуване на трето лице в срок до 14 дни, считано от датата на сключване на договора, с писмено предизвестие, връчено до Туроператора чрез електронно изявление изпратено на електронен адрес : office@travelcard.bg / При неспазване на посочения срок, съответно след изтичане на същия,  смяната на датата на пътуване или преотстъпване правата на трето лице се заплащат от потребителя, съгласно валидните в момента на смяната цени и условия.

Резервацията се счита за валидна, само ако е потвърдена от Туроператора в рамките на 48 часа. Ако не бъде потвърден първоначално заявеният хотел, Туроператорът може да предложи на Потребителя други възможности за настаняване. В случай, че Потребителят не приеме другите възможности, той има право да му бъде възстановен заплатения депозит.

След сключване на договора увеличението на пакетната цена е възможно, при условие, че туроператорът е уведомил пътуващия писмено, включително и на предоставения електронен адрес за кореспонденция, но не по-късно от 20 дни преди датата на пътуването при наличието на една от следните причини:
-промяна в цената на превоза на пътници, което е в следствие на промяна в цената на горивото или други източници на енергия
- промяна в размера на данъците и таксите върху сключените в договора туристически услуги, наложени от трета страна, която не участва пряко в изпълнението на туристическия пакет, включително туристически такси, такси за кацане или такси за отвеждане към или слизане от борда на пристанища и летища, или обменни курсове, отнасящи се за туристическия пакет.

4.  Цената на организираното пътуване може да се намалява по начин, съответстващ на всяко намаление на разходите посочено при условията по-горе в ал.10, настъпило след сключване на договора до започване на изпълнението на туристическия пакет.

Когато увеличението на цената по ал. 10 надхвърля 8 на сто от общата цена туристическия пакет, се прилага следното:

В срок не по-късно от 7 дни, считано от датата на уведомлението, Потребителят има право да приеме предложената промяна или да прекрати договора без да заплаща такса за прекратяване на същия.

В случай, че използва правото си за прекратяване, Потребителят има право да приеме туристически пакет-заместител със същото или по –високо качество, ако Туроператорът предлага такъв,

За избягване на всякакво съмнение, в случай, че Потребителят е получил надлежно уведомлението за увеличението на пакетната цена по смисъла на настоящия текст, включително и на посочения от него електронен адрес за кореспонденция, но не е възразил в указания срок, съответно не е уведомил Туроператора кое от посочените свои права ползва, страните приемат, че същият е съгласен с извършената промяна, като Потребителят се задължава да заплати разликата на Туроператора.

5.  Допълнителните услуги, които не са включени в основната цена на организираното пътуване, се заявяват и заплащат допълнително при сключване на договора, като възможностите и промените за тези услуги са описани към всяка програма. Зaявяването на допълнителни услуги се явява необходимо условие за тяхното приемане.
 

V. Права и задължения

Туроператорът се задължава:

1. Да предостави в съответствие с Общите условия по този договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя.

2. За пътуванията извън страни от Европейски съюз да осигури задължителна Медицинска застраховка на Потребителя, когато тя е включена в пакетната цена, по стандартните условия на застрахователните дружества: ЗАД „Армеец България“ или други, и да предостави на Потребителя оригинал или копие на застрахователната полица по застраховката преди началото на пътуването.

3.(1) По искане на Потребителя и срещу доплащане Туроператора може да го застрахова и за други рискове по време на пътуването.

3.(2) Туроператорът по преценка предлага на Потребителя възможност за сключване на застраховка "Отмяна на пътуване", срещу допълнително доплащане, което е в зависимост от цената на закупения пакет, срока на анулация и условията на конкретното застрахователно дружество, с което туроператора има сключен договор.

3.(3) Туроператорът предоставя на Потребителя на посочен от него електронен адрес своевременно, преди започване на изпълнението на туристическия пакет, необходимите документи за ползване на туристическите услуги, включени в пакета, като разписки, ваучер за настаняване, билети и други, както и информация за часовете на пътуване по разписание и когато това е приложимо –информация за качване на борда на превозното средство, както и за часовете на разписание на междинни спирания, транспортни връзки и пристигането.

Туроператорът има право да не изпълни задълженията си по договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в установените срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща.

Договорът за индивидуално или организирано пътуване може да бъде сключен и в електронна форма, когато касае предложение, публикувано на интернет страницата на туроператора – www.travelcard.bg, чрез поставяне на маркер в поле "Приемам общите условия и съдържанието на договора за туристически пакет" и при спазване на съответните изисквания на Закона за електронната търговия и на Закона за защита на потребителите.

(1) Туроператорът си запазва правото да промени превозвача или авиокомпанията с други при настъпване на причини, които правят невъзможно или нецелесъобразно посоченият в договора превозвач или авиокомпания да изпълни задълженията си.

(2) Туроператорът има право да извърши замяна на хотела с такъв от същата или по-висока категория, със същата или близка локация без промяна на общата цена заплатена от Потребителя, в случаите на дублирана резервация, затваряне на съответния хотел или нежелание в последния момент на хотела да приеме туристите.
 

Потребителят се задължава:

1. При пътуванията извън България да осигури необходимите лични документи /валиден задграничен паспорт, валидна лична карта/, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р България.

2. Ако Потребителят е лице, което няма навършени 18 години и което ще пътува в чужбина със собствен задграничен паспорт, то трябва да представи нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни със заминаването му в посочената страна на посочената дата (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие от другия родител).

3. Да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги.

4. Да спазва законите на страната, за която пътува.

5. Потребителят, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания.

VI. Настаняване

 (1) Настаняването в хотелите при пристигане се извършва след 14.00 часа, а освобождаването на стаите до 11.00 или 12.00 часа и е в зависимост от условията на всеки хотел. Преди настаняване или след напускане съобразно обявените часове и съгласно правилата на всеки хотел не се ползват никакви услуги в хотелите или същите се ползват срещу допълнително заплащане.

(2) Броят на храненията се определя в зависимост от броя на резервираните и заплатени нощувки при съответния режим: само закуска, закуска и вечеря или всичко включено.

(3) Неизпълнението или злоупотребата с режима на хранене се санкционират от управата на хотелите.

(4) При настаняване на трима души в стая с три легла не се гарантира наличието на стандартни три легла. Трети възрастен или деца се настаняват в стандартно легло, само ако се заплати фамилна стая или апартамент.

(5) Настаняването в стаи с изглед към морето или стаи в основната част на хотела се извършва само в случаите, когато е обявено доплащане за това и е заплатено предварително в офисите или представителствата на Туроператора.

VІI. Анулационна политика и отговорност

Когато отговорността на контрагентите на Туроператора за вреди, причинени от неизпълнението на услугите, е ограничена от международни договори, ратифицирани, обнародвани в „Държавен вестник” и влезли в сила за Република България, отговорността на ТУРОПЕРАТОРА е в рамките на тези ограничения.

Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на настоящия Договор, ако причините за това се дължат на :

* Потребителя

* Действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора, които не могат да се предвидят или избегнат;

* Непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им. Като такива се считат влошени метеорологични условия, наложено извънредно положение прието с решение на държавен орган в Република България или приемаща държава, усложнена обстановка по пътищата, забавяне на граничните пунктове, оказване на помощ на турист, национални и религиозни празници, масови обществени мероприятия, стачки, военни конфликти, и ограничения, природни бедствия, промяна на работно време на музеи и обекти, техническа авария или проблем с превозното средство по време на път и други изключителни обстоятелства. Като непреодолима сила или събитие по време на пътуването или непосредствено преди него, се счита явление, което не може да се предвиди или избегне, от страна на туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения. В тези случаи Туроператорът си запазва правото на разместване на елементи и промени в програмата и на действия според конкретно възникналата ситуация, без да носи отговорност и да дължи неустойка за това. В хипотезата на случайно събитие или непреодолима сила страната, която се позовава на същите следва да представи надлежен документ/сертификат и др./, който удостоверява форсмажор, издаден от органа по правилата на местната компетентност на държавата, за която е налице хипотеза на форсмажор. При спазване на тези правила и представяне на съответния документ, Туроператорът се задължава да изпрати на Потребителя сума, равностойна на възстановената от партниращия контрагент/туроператор, хотелиер и т.н/, в срок от 15 работни дни, считано от датата на получаването ѝ респективно от съответния контрагент/туроператор/хотелиер и т.н.

Туроператорът не носи отговорност пред туристите за съхранение на личния багаж, пари, ценности, документи и други, включително оставени в стая на хотел или студио. В подобни случаи туроператора лично или чрез негови контрагенти съдейства на потърпевшия до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група. Търсене на забравени вещи се извършва от Потребителя за негова сметка.        

Туроператорът не носи отговорност, не възмездява и не компенсира туристи, които са се отказали от консумация на отделни услуги ли по свое желание са се отклонили от програмата и по тази причина са пропуснали едни или други услуги. Туроператорът не възмездява и не компенсира туристи за разходи извън туристическия пакет. Туроператорът не поема разходи, свързани с консумацията на храни и напитки извън стандартния пансионат, договорен в туристическия пакет.

При отказ на граничните служби да допуснат влизане на Потребителя на територията на съответната държава, Туроператорът не носи отговорност и не дължи връщане на заплатената за туристическото пътуване цена.

Потребителят има право да прекрати договора за туристически пакет  по всяко време преди започването изпълнението на туристическия пакет.

Когато потребителят се откаже от пътуването и прекрати договора в срок до три работни дни от записването и внасянето на депозит, той реализира това право без санкция за него.

В случай на отказ от пътуването и прекратяване на договора от страна на Потребителя, след изтичане на указаните към всеки отделен пакет срокове или при отстъствие на изрични анулационни срокове се разглеждат сроковете, описани в общите условия Потребителят се задължава да заплати на Туроператора следните такси, които страните уговарят като размер на неустойка за прекратяване

При пътуване в чужбина:

а) до 60 дни преди датата на пътуването - такса за анулация - 10% от стойността на заплатената почивка. За всяка промяна относно резервация след първоначалното записване се удържа такса в размер на 30 лева.

б) от 59 до 30 дни преди датата на пътуването - в размер на депозита.

в) от 29 до 20 дни преди датата на пътуването – 50 % от общата стойност на пътуването.

г) от 19 до 14 дни преди датата на пътуването – 80 % от общата стойност  на пътуването.

д) по-малко от 14 дни преди датата на пътуването – 100 % от общата стойност на пътуването

При пътуване в страната:

а) до 30 дни преди датата на пътуването такса за анулация - 10% от стойността на заплатената почивка 

б) от 29 до 14 дни преди датата на пътуването – в размер на депозита

в) от 13 до 7 дни прели датата на пътуването – 50 % от общата стойност на пътуването.

г) по-малко от 7 дни преди датата на пътуването – 100 % от общата стойност на пътуването.

При пътуване в страната или чужбина при направена резервация с включени отстъпки за ранно записване или по специална оферта с преференциални цени и отказ на потребителя от ползването на туристическия пакет след изтичане на срока, указан към конкретната оферта за хотелско настаняване  или в срок по-кратък от 30 дни преди пристигане същият дължи неустойка в размер на 100 % от цялата внесена сума и съгласно условията на конкретния хотел.

Потребителят има право да прекрати договора преди започване на изпълнението на туристическия пакет, без да заплаща никаква такса за прекратяване в случай на непреодолими и извънредни обстоятелства, настъпили или случващи се в мястото на дестинацията или в непосредствена близост до него, които засягат значително изпълнението за туристическия пакет, пътуващият има право на пълно възстановяване на всички направени плащания за туристическия пакет, но няма право на допълнително обезщетение. Това право Потребителят може да реализира, ако официалния удостоверителен орган на съответната държава декларира със съответния официален документ наличието на непреодолимите и извънредни обстоятелства. Сумите на заплатените пакети в такъв случай се възстановяват в срок до 90 дни.

В случай, че Потребителят прекрати своята почивка/екскурзия/ през времетраенето ѝ по свое желание, в резултат на свои лични причини и собствено решение , всички допълнителни разходи, включително и транспортните са за негова сметка. В този случай не може да има претенции за връщане на част от стойността на заявените услуги. Туроператорът не възстановява заплатени суми по хотелско настаняване, което е прекратено по волята на потребителя по време на престоя !

При установяване на подаване на документи с неверни данни и неспазване на сроковете от страна на Потребителя, Туроператорът има право да анулира пътуването, удържайки като неустойка 100 % от платените суми по договора.

​АНУЛАЦИИ по желание на клиента и без изричен писмен документ, удостоверяващ влошено здравословно състояние и други форсмажорни обстоятелства,  извън сроковете за анулации, описани във всяка оферта и в общите условия се разглеждат индивидуално и се съгласуват с хотела. 

Допустими анулации, които са в разрешения и указан в офертата срок, които са по желание на клиента без уважителна причина, която може да бъде доказана с писмен документ се удовлетворяват, като се удържа гореописаната такса за обработка . По изключение ако клиента е в състояние да предостави документ, удостоверяващ тежко здравословно състояние и невъзможност да пътува, и в едно с това е в разрешените срокове за анулация на индивидуалната оферта то сумата по заплатената поръчка се изплаща изцяло на 100%, като таксите остават за сметка на Пропър Холидей ЕООД.

Суми по заплатени поръчки се възстановяват единствено и само по банков път в срок до 90 дни след изрично изпратен имейл от страна на клиента с валидна банкова дебитна сметка в български лева и имена на титуляр. Минималната такса за обработка е 10% от стойността на заплатената почивка, която се удържа за покриване на банкови и технически разходи на Пропър Холидей ЕООД. По-големи неустойки се удържат индивидуално според условията на всяка отделна оферта и след съгласуване с компанията-партньор.

Пропър Холидей ЕООД не носи отговорност и не удовлетворява искания на клиенти за възстановяване на суми, породени от субективни причини и изказана неудовлетвореност от тяхна страна по отношение на получения на място в хотела туристически продукт. Компанията не носи отговорност за качеството на предоставяната услуга от хотелите-партньори ! Ангажимент на всеки отделен клиент е да се информира за конкретния избран от него хотел и условията, които се предоставят .

Неявяване на клиента в хотела без предварително уведомление се таксува с 100% неустойка !

Процедурата за възстановяване на сума и удовлетворяване на оплаквания е следната :

1. Клиента следва да отправи писмено искането си по електронен път на имейл : office@travelcard.bg 

2. Служител на Пропър Холидей ЕООД разглежда индивидуално казуса и изпраща отговор до клиента в законоустановения срок от 30 дни.

3. Ако анулацията на туристическия пакет е допустима и клиента междувременно е изпратил необходимите данни се преминава към възстановяване на заплатената сума.

4. Сумата по заплатената поръчка с удържаната такса за технически разходи в размер на 10 % от стойността на заплатената почивка и приспаднати други неустойки, ако са дължими се възстановява на клиента по банков път в срок до 90 дни.

Заплащайки всеки отделен туристически пакет потребителя се съгласява изрично с анулационната политика на Пропър Холидей ЕООД.

VІІI. Спорове и рекламации

(1) Всички спорове, касаещи изпълнение на настоящия договор, се решават по взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато, те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.

(2) Всички оплаквания на туристите е желателно да бъдат предоставени  незабавно на местния представител, както и на ръководството на хотела през времето на пребиваването им в хотела. Потребителят е задължен навременно да информира Туроператора за евентуално оплакване и да поиска съдействие още по време на престоя в мястото за настаняване.

(3) Потребителят има право да отправя съобщения, искания или жалби във връзка с изпълнението на туристическия пакет директно до Туроператора, от когото е закупил туристическия пакет. За избягване на всякакво съмнение и  с цел осигуряване своевременно разглеждане на съобщенията, както и за защита правата на Потребителя, Туроператора е длъжен в срок до 48 часа да уведоми устно или писмено клиента за действията, които са предприети по неговото оплакване.

(4) Туроператорът може да откаже да намали цената за времето, през което е имало несъответствие на предоставените услуги с договора за туристическия пакет в хипотезата когато докаже, че това несъответствие се дължи на Потребителя.

(5) Туроператорът се задължава в срок от 30 дни след получаване на рекламацията да даде своето становище по нея на Потребителя.

IX Поверителност и лични данни

1.         „ПРОПЪР ХОЛИДЕЙ” ЕООД е регистриран администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и се задължава да полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод на регистрацията - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие, злоумишлени действия на трети лица или по разпореждане от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури. Пропър Холидей ЕООД обработва лични данни на Пътуващите/ Потребителите си, за да предоставя продуктите и услугите, които са заявили и които ползват, за да изпълнява договорните и преддоговорни задължения и да се ползва от правата и задълженията по договора, като например ЕГН, телефон, имена, данни от документ за самоличност, данни за контакт, включително и такива, които са публикувани на формата за контакт, поместена на уеб страницата на Туроператора, електронни адреси за кореспонденция. Обработката на личните данни са свързани само с упражняването на правата на страната, имаща качеството Пътуващ/ Потребител и лицата, от името на които се сключва договора за организирано пътуване, като Туроператорът при обработката на същите спазва изискванията на европейското и националното законодателство.

Пропър Холидей ЕООД не обработва лични специални категории данни, като генетични, биометрични и други чувствителни данни, с изключение на данни за здравословното състояние за целите на правоотношението, ако такива са необходими.

С приемането на настоящите Общи условия се счита, че Потребителят / Пътуващият е запознат с утвърдената и актуална към датата на подписване на същите политика за защита на личните данни в „ Пропър Холидей“ ЕООД, която е публикувана на електронния сайт на дружеството.

.За категориите данни, които „ Пропър Холидей“ ЕООД, обработва, предоставянето на личните данни на трети лица, права на Потребителя като субект на лични данни . Потребителят подписва и нарочна Декларация – съгласие за обработка на лични данни, неразделна част от подписания от него Договор и общите условия към него.

2.         В регистрационната форма, попълвана от потребителя, „ПРОПЪР ХОЛИДЕЙ” ЕООД обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

3.         Ограниченията по т. 1 не се прилагат в случай, че потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай „ПРОПЪР ХОЛИДЕЙ” ЕООД има право да предостави личната информация за потребителя на съответните компетентни държавни органи, съгласно действащото законодателство.

4.       С приемането (натискането на бутона в платформата приемам) на настоящите Общи условия,потребителят се съгласява Личните му данни да се използват от "ПРОПЪР ХОЛИДЕЙ" ЕООД за идентификация по сключените договори, отчетно-счетоводни цели с рекламодателите и статистическа обработка в съответстие с чл. 4 от Закона за защита на личните данни.

Раздел Х. Допълнителни условия

Настоящите Общи условия са актуализирани и приети с решение на общото събрание на  „ПРОПЪР ХОЛИДЕЙ” ЕООД от 15.10.2019 г. и влизат в сила от 15.10.2019 г.

 „ПРОПЪР ХОЛИДЕЙ ЕООД си запазва правото да променя или допълва настоящите Общи условия едностранно, като предоставя чрез информационната система на сайта, възможност на потребителя да се запознае с новите общи условия.

За всички неуредени в Договора и настоящите Общи условия към него въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство, като при противоречие предимство имат разпоредбите на Закона за туризма и подзаконовите нормативни актове.

В случай на установяване на пълна или частична недействителност на отделни клаузи от настоящите Общи условия, то това не се отнася до действителността на останалите клаузи, респ. на останалите части от тези клаузи. Страните следва да заместят недействителната клауза с такава, която в най-голяма степен се доближава до икономическата цел на недействителната клауза и е валидна.

Потребителят-купувач заявява, че е запознат, че закупените от него услуги чрез сайта попадат в кръга на описаните в чл. 50, ал. 3, т. 2 от ЗЗП.

Потребителят-купувач заявява изричното си съгласие да заплати предварително цената по договора за покупко-продажба, който сключва посредством настоящата платформа.

Страните декларират, че в случай, че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да повлече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Не действителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

Надзорни органи 

  • Комисия за защита на потребителите – aдрес: гр. София 1000, пл. „Славейков” № 4А, ет. 3, 4 и 6, тел.: 0700 11122; e-mail: info@kzp.bg; Уеб сайт: http://kzp.bg.
  • Комисия за защита на личните данни – адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел.: (02) 915 3518, е-mail: kzld@cpdp.bg, Уеб сайт: http://cpdp.bg;
  • Министерство на туризма – гр. София, ул. Съборна 1 , тел. : 02/ 904 68 09, email: tourism@tourism.government.bg, уеб сайт : http://www.tourism.government.bg/
  • Всички права запазени за „Пропър Холидей“ ЕООД.