Поради големия интерес към нашата платформа към момента регистрациите не са възможни. Моля въведете Вашият и-мейл, когато регистрациите са достъпни ще получите персонална покана.

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМА ЗА ОНЛАЙН ПАЗАРУВАНЕ TRAVELCARD.BG

 

Настоящите Общи Условия уреждат взаимоотношенията между „ПРОПЪР ХОЛИДЕЙ” ООД, с ЕИК: 201817384, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. 6-ти септември №115 - дружество, регистрирано съгласно Търговския закон на Република България, притежаващо Удостоверение за регистрация №РК-01-6927 на Министерството на Туризма за извършване на туроператорска дейност, потребителите на Интернет страницата (уеб сайта) „www.travelcard.bg” (собственост на „Пропър Холидей„ ООД) и рекламодателите (предоставящи услуга и/или стока в онлайн платформата www.travelcard.bg) във връзка с ползването на сайта и поражданите от това права и задължения между трите страни.

Интернет страницата (уеб сайтът) „www.travelcard.bg” е разработенa и се поддържа от  „ПРОПЪР ХОЛИДЕЙ” ООД  с ЕИК: 201817384, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, , бул. 6-ти септември № 115

При регистрация на потребителски профил в информационната система на www.travelcard.bg потребителят попълва регистрационна форма, което представлява словесно изявление, представено в цифрова форма чрез общоприет стандарт за преобразуване, разчитане и визуално представяне на информацията. Формата съдържа информация за името, електронен адрес, адрес за доставка, телефон и се записва на сървъра на www.travelcard.bg като става електронен документ по смисъла на чл. 3 ЗЕДЕП. При регистрацията потребителят изрично посочва, че е съгласен с настоящите общи условия, а според чл.3, ал.2 ЗЕДЕП писмената форма се смята за изпълнена и двете страни по договора за обвързани от тях. При промяна на общите условия, на всеки регистриран потребител се предоставя, чрез информационната система на сайта, възможност да се запознае с новите общи условия.

 

 

I. ДЕФИНИЦИИ

При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:

Потребителите заявяват, че са запознати и са съгласни с дефинициите на следните термини:

 

1.     Браузър е софтуерно приложение,  което се използва за възпроизвеждане на документи с хипермедия и уеб навигация(уеб сайт), показване и взаимодействие с текст, изображения, видео, музика, игри и друга информация.

2.     Уебсайт  („website”) e обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

3.     Потребител на интернет страница или сайт е всяко лице, което ръчно, чрез софтуер, техническо устройство или всички взети заедно, е изписало електронния адрес в браузъра си  или е достигнало до интернет страницата чрез пренасочване от друг интернет сайт и е извършило някакво действие (разгледал, регистрирал се, закупил стока или услуга от интернет сайта и др.);

4.     Платформа е цялостен продукт, който дава възможност на потребителите да получават достъп до разнообразна информация чрез хипервръзки към ресурси, разположени на сървъра на Собственика или на други сървъри извън контрола на последния.

5.     Интерфейс е съвкупност от апаратни, програмни и конструктивни средства, необходими на потребителя за обмен на информация и комуникация между различни устройства.

6.     Електронна препратка е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

7.     Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), сканиране на портове (PORT SCAN), изпращане на “троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство.

8.     Информационна система е взаимосвързана съвкупност от средства, методи и персонал, използвана за обработка, съхраняване на данни с цел предоставяне на информация за достигане на поставена цел.

9.     IP Адрес („IP address”) е уникален идентификационен номер, асоцииращ устройство, интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

10.  Потребителско име е избран от потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством който той се индивидуализира в отношенията си с Изпълнителя. Алтернативно Потребителското име може да бъде заменено и от посочената от потребителя електронна поща или придобития от потребителя персонален идентификационен номер в системата.

11.  Парола е код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име / електронна поща или персонален номер / индивидуализира потребителя , служи за достъп до потребителския му профил.

12.  Потребителският профил е обособена част от уебсайта „www.travelcard.bg”, съдържаща информация за Потребителя, изисквана от „ПРОПЪР ХОЛИДЕЙ” ООД, предоставена от него при регистрацията му и съхранявана, ползвана и обработвана от „ПРОПЪР ХОЛИДЕЙ” ООД,  единствено и само за целите по чл. 4, ал. 1, т.3 от Закона за защита на личните данни. Достъпът до клиентския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име (емайл/персонален номер) и парола. Клиентският профил осигурява на Клиента възможност по всяко време да преглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, както и осигурява пълен достъп до всички негови заявки за закупуване на Ваучери от уебсайта„www.travelcard.bg” с възможност за отказ от получаване на оферти, информационен бюлетин и др.

13.  Идентификационен номер – при регистрация на потребителски профил в системата всеки потребител получава уникален пореден идентификационен номер, който служи за идентификация на клиента в софтуерния продукт на платформата.

14.  Продажна цена е обявената до всеки артикул/визуализирана оферта цена на стока или услуга в български лева, включваща данък добавена стойност.

15.  Ваучер е документ под отчет, който потребителите получават в електронен вид, който удостоверява, че потребителят е заплатил промотираната стока или услуга. Валидният Ваучер съдържа освен код за извършване на плащане, и ПИН код, който удостоверява, че Ваучерът е заплатен от Потребителя.

16.  SMS идентификация за покупка –  документ под отчет, който потребителите получават след изрично подадена заявка от тяхна страна и при коректно вписан от потребителите мобилен номер. Краткото текстово съобщение може да представлява дубликат на ваучер – информация за код за плащане и секретен ПИН код, може да има и единствено напомнителен характер. Комуникацията с SMS може да бъде преустановена едностранно от потребителя чрез неговия потребителски профил.

17.  Рекламодател е всяко физическо или юридическо лице, което чрез Платформата, собственост на „Пропър Холидей” ООД, управлявана чрез интернет сайта, находяща се на електронния адрес „www.travelcard.bg ”, е предоставил права на „Пропър Холидей” ООД да промотира собствения му продукт и/или услуга.

 

ІІ. Предмет на договора

 

1). "ПРОПЪР ХОЛИДЕЙ" ООД предоставя за ползване на потребителите платформа за онлайн пазаруване по метода на груповото пазаруване , чрез интернет сайта си www.travelcard.bg, при условията на договор за продажби от разстояние по смисъла на чл. 48 и сл. от Закона за защита на потребителите, като упражнява пълномощията, дадени му по силата на този договор.

2). Договорът за продажби от разстояние, чрез който потребителят закупува стоки/услуги, използвайки платформата, предоставена от"ПРОПЪР ХОЛИДЕЙ" ООД, е различен от настоящите общи условия, като при извършване на електроно изявление за сключване на договорът за покупко-продажба, потребителят се съгласява както с настоящите общи условия, така и със съдържанието на договора за покупко-продажба от разстояние, предвиждащ авансово плащане, достъпен на видно място в интерфейса за покупко-продажба.

3). "ПРОПЪР ХОЛИДЕЙ" ООД единствено и само поддържа интернет сайта www.travelcard.bg , като не носи отговорност при следните случаи:

 

- За вреди, причинени от некоректно поведение на трети лица, промотиращи чрез интернет сайта, собственост на "ПРОПЪР ХОЛИДЕЙ" ООД, или трети лица, подизпълнители в сайта www.travelcard.bg;

 

- За евентуални недостатъци и/или друга рекламационна отговорност по отношение на стоките, закупени от потребителя чрез сайта, както и ако условия или цени в оферти обявени във сайта от промотиращи търговци, се окажат грешни или подвеждащи;

- За нарушаване на авторските и сродни права чрез позиционирането на материали, обект на тези права, предоставени от трети лица, промотиращи чрез интернет сайта, собственост на "ПРОПЪР ХОЛИДЕЙ" ООД.;

 

- За вреди причинени от други сайтове, достъпни чрез препратки/банери, поставени на настоящия сайт;

- За всички вреди, причинени на потребителите при предоставяне на услугата, с изключение на умишлено причинени вреди (от служители на "ПРОПЪР ХОЛИДЕЙ" ООД);

- Ако потребителят си забрави акаунта логнат на компютър или по какъвто и да било друг начин разреши и/или допусне да бъде ползван от трети лица, злоупотребили с регистрацията му;

- За вредите, настъпили при липса или прекъсване на достъпността до интернет сайта www.travelcard.bg, независещи от екипа на същия.

4). Потребителското име, с което потребителя се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на информационната система на "ПРОПЪР ХОЛИДЕЙ" ЕООД. Когато потребителят промени потребителското си име, "ПРОПЪР ХОЛИДЕЙ" ООД не проверява и не носи отговорност за истинността на новото потребителско име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.

5). Потребителят се задължава при ползуване на предоставения му достъп до електронната платформа: да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да уведомява незабавно "ПРОПЪР ХОЛИДЕЙ" ООД за всеки случай на извършено или открито нарушение; да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му; да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта на"ПРОПЪР ХОЛИДЕЙ" ООД и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид; да не се представя за друго лице, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия. Всеки от регистрираните потребители на сайта – промотиращи търговци, и от регистрираните потребители на сайта – потенциални купувачи на промотираните стоки/услуги, сам за себе си, упълномощава"ПРОПЪР ХОЛИДЕЙ" ООД: посредством поддържаната от него информационна платформа www.travelcard.bg , да води преговори; и/или да сключва; както и да регистрира сключените договори между промотиращите търговци и конкретните купувачи на промотираната стока/услуга; включително от името на упълномощителите, безвъзмездно да приема и препраща извършвани плащания по сключени между конкретни търговец и потребител договори за покупка на стока/услуга от разстояние, с авансово плащане.

6). Освен в случаите когато е изрично уговорено, потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на "ПРОПЪР ХОЛИДЕЙ" ООД.

7). Регистрирайки се в уебсайта на "ПРОПЪР ХОЛИДЕЙ" ООД, потребителят разрешава да му бъде създаден публичен потребителски профил с маркетингови цели, в който да бъде предоставяна по усмотрение на "ПРОПЪР ХОЛИДЕЙ" ООД всякаква информация, свързана с потребителя и действията му в уебсайта, незащитена от Закона за защита на личните данни.

 

III. Условия касаещи продажбата, закупуването и използването на ваучери

 

1.         При закупуване на Ваучер и извършване на превод посредством изчерпателно изброените в сайта начини, „ПРОПЪР ХОЛИДЕЙ” ООД обработва заявката за плащане, а потребителят получава ваучер за използване на офертата в профила си в www.travelcard.bg от страницата „моите ваучери”, най-късно до 72 часа след затварянето на сделката на сайта! Алтернативно при изрично изявление за заявка потребителят получава и кратко текстово съобщение, съдържащо данните за идентификация пред търговеца ( данните на Ваучера )

2.        Ако по някаква причина дадена оферта отпадне, и услугата или стоката не може да бъде извършена или предадена потребителят получава обратно платената сума.

3.        Рекламодателят е длъжен да обслужи Потребителя, притежаващ активиран Ваучер в съответствие с условията на Ваучера. При неизползване на ваучера по време на промоцията, в срок до три дни след нейния край, потребителят може да поиска връщане на платената сума, като след изтичане на този период,потребителят губи платената стойност по ваучера.

4.        За да бъде закупен Ваучер, се изисква активен профил и е-майл в системата на сайта и парола.Потребителят отговаря за всички действия, резултат на използването на Сайта през неговия профил, включително сключени договори и постъпили плащания.

5.        Потребителят се задължава при използването на своя профил да спазва всички приложими местни закони и разпоредби. С настоящото потребителят се задължавате да уведомява www.travelcard.bg незабавно за всеки случай на неразрешено използване на профил, парола или за какъвто и да е друг случай на предполагаемо нарушение на сигурността и да поддържа информацията в профила си актуална.

6.        С поръчката и плащането на цената потребителят сключва договор с рекламодателя за покупка на определена стока/услуга. „ПРОПЪР ХОЛИДЕЙ” ООД е само пряк представител и не е страна по този договор, полученият Ваучер се издава от рекламодателя и той отговаря за изпълнението на договора си с потребителя.  

7.        За всяка конкретна промоция е възможно да бъдат предвидени специфични ограничения, които се обявяват в сайта.

8.        Настоящите условия за продажба, закупуване и използване на ваучери не се отнасят за секцията със специални оферти „СПЕЦИАЛНИ ОФЕРТИ”, чийто достъп е ограничен за безплатно регистрирани потребители. За достъп до секцията е необходимо потребителя да е достигнал определен оборот от покупки през платформата или да е активирал платена опция от своя потребителски профил и да се е съгласил с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА TRAVELCLUB.

 

IV. Техническите стъпки за сключване на договор за покупка на ваучер, както и условията и начина на плащане са както следва:

1. За да закупи ваучер от сайта, Клиентът трябва да има регистрация. Процедурата по регистрация на сайта е абсолютно доброволна и безплатна. Тя е задължителна само запокупка на ваучери. Сайтът може да бъде разглеждан от ползвателите свободно, без да е необходима регистрация. 

2. За да бъде извършена покупка на ваучери от сайта, Kлиентът задължително трябва да е влязъл в профила си. Покупката се извършва чрез натискане на бутона „купи сега” или „купи като подарък”. (Клиентът може да купи както за себе си, така и за приятел,  но не и едновременно). 


3. При натискане на Бутоните „купи сега”, съответно „купи като подарък”, се  зарежда следваща стъпка от процеса на електронното пазаруване : екран „купуване”, на който Клиентът трябва да избере количеството ваучери, които желае да закупи (част от сделките имат ограничение за един ваучер на човек, което е указано в условията на сделката. При покупка на ваучери като подарък клиентът може да закупи неограничен брой ваучери, но последователно).

4. За да продължи с покупката, Клиентът задължително трябва да заяви съгласие с общите условия, като  направи това с отбелязване на съответното за това място, след което да избере типа платежна система (системата на ePay.bg, eBG.bg, easypay, банков път), като се има предвид следното :, 

• Съгласие с Общите условия се декларира чрез отбелязване в полето "Съгласен съм с Общите условия" и натискане на виртуалния бутон "купи". По този начин Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат и съгласен с настоящите Общи условия, и се задължава да ги спазва.

При спор чия е волята за обвързване с текста на настоящите Общи условия, за страна по договора се счита Клиентът, чрез чийто профил е извършена поръчката.

• За да стане  активна сделката, клиентът трябва да отбележи, че е съгласен сумата да бъде изтеглена под форма на депозит от разплащателната му карта. 

• При евентуално възникнал проблем с активирането на сделката до изтичане на отбелязаното време,  клиентът ще получи цялата депозирана от него сума обратно.

5. След като избере платежна система клиентът ще бъде прехвърлен на :

а) платежната система на ePay, където се приемат плащания през микросметки на ePay . За да извърши плащането чрез системата на ePay.bg, клиентът трябва да има създадена микросметка или да създаде такава. Плащането се извършва по стандартна процедура на ePay.bg

И двата случая, след като покупката се осъществи, излиза екран „транзакционна бележка”, която удостоверява транзакцията. Желателно е клиентът да разпечата и/или запази транзакционната бележка. Ако по време на покупката сделката все още не е активна, сумата ще бъде изтеглена под форма на депозит от разплащателната карта на клиента. Ако сделката не стане активна до изтичане на отбелязаното време,  клиентът ще получи цялата депозирана от него сума обратно в електронната карта, с която е извършена покупката . Ако сделката е активна или стане активна впоследствие, клиентът ще получи електронен ваучер, наличен в секцията „Моите ваучери”. Ваучерът може да бъде използван от следващия ден след края на сделката и клиентът трябва да спази посочените в него условия за ползване. Ваучерът има срок на валидност, изрично посочен в него. Ваучерът има уникален код, чрез който може да бъде проверена неговата валидност .

6. Ако сделката е активна или стане активна впоследствие, след като покупката е завършена, бенефициентът на ваучера (Клиентът или приносителят на ваучера) ще получи  по имейл „потвърждение” (електронен ваучер с уникален код) и чрез кратко текстово съобщение. Тя ще бъде налична и в  “Моите ваучери”

7. Клиентът или приносителят на ваучера може да ползва закупената стока/услуга като представи на търговеца разпечатан ваучер или като представи уникален код или алтернативно като предостави данните от краткото текстово съобщение.

8. Всички цени на сайта на "ПРОПЪР ХОЛИДЕЙ" ООД са в български левове, с включен ДДС.

Цените са за единично количество. Ако валутата на картодържателя се различава от валутата на плащането, сумата на плащането ще бъде изчислена по съответния за деня валутен курс на организацията издала картата.

9. Покупката от сайта на ”ПРОПЪР ХОЛИДЕЙ” ООД се осъществява с кредитна или дебитна карта издадена в България или чужбина. Приемат се плащания и през системата на ePay.bg. 
 

10.  Договорът за закупуване на ваучер се счита сключен след изпълнение на описаните в т. IV. технически стъпки и извършване на плащане на обявената цена за закупуване на ваучера.

 

 

IV.  Защита на лични данни

 

1.         „ПРОПЪР ХОЛИДЕЙ” ООД е регистриран администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и се задължава да полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод на регистрацията - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие, злоумишлени действия на трети лица или по разпореждане от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;

2.         В регистрационната форма, попълвана от потребителя, „ПРОПЪР ХОЛИДЕЙ” ООД обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

3.         Ограниченията по т. 1 не се прилагат в случай, че потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай „ПРОПЪР ХОЛИДЕЙ” ЕООД има право да предостави личната информация за потребителя на съответните компетентни държавни органи, съгласно действащото законодателство.

4.       С приемането (натискането на бутона в платформата приемам) на настоящите Общи условия,потребителят се съгласява Личните му данни да се използват от "ПРОПЪР ХОЛИДЕЙ" ЕООД за идентификация по сключените договори, отчетно-счетоводни цели с рекламодателите и статистическа обработка в съответстие с чл. 4 от Закона за защита на личните данни.

 

V.  АНУЛАЦИОННА ПОЛИТИКА

Заплащайки всяка отделна оферта клиента се съгласява изрично с анулационната политика на Пропър Холидей ООД.

За потвърдена и използвана резервация се смята всяка заплатена поръчка, която е обработена и изпратена към хотела-партньор на Пропър Холидей ООД и/или към клиента писмено по електронен път.

Потребителя на услугата има право на отказ от нея и възстановяване на сумата в 14 дневен срок, ако указания срок не покрива срока на използване на услугата. ( т.е. датата на настаняване в хотела е поне 30 дни след датата на закупуване и отделно ПРИОРИТЕТНО се разглеждат индивидуалните условия за АНУЛАЦИИ за всяка конкретна оферта, които са ПЪРВОСТЕПЕННИ и важат преди общите условия )

При резервации, направени за дата на пристигане в хотела по-малко от 30 дни към датата на закупуване на поръчката условието за АНУЛИРАНЕ на поръчката отпада. 

АНУЛАЦИИ по желание на клиента и без изричен писмен документ, удостоверяващ влошено здравословно състояние и други форсмажорни обстоятелства,  извън сроковете за анулации (ако има такива), описани във всяка оферта се разглеждат индивидуално и се съгласуват с хотела. 

Допустими анулации, които са в разрешения и указан в офертата срок, които са по желание на клиента без уважителна причина, която може да бъде доказана с писмен документ се удовлетворяват, като се удържа 5% наказателна такса . По изключение ако клиента е в състояние да предостави документ, удостоверяващ тежко здравословно състояние и невъзможност да пътува, и в едно с това е в разрешените срокове за анулация на индивидуалната оферта то сумата по заплатената поръчка се изплаща изцяло на 100%, като таксите остават за сметка на Пропър Холидей ООД.

Суми по заплатени поръчки се възстановяват единствено и само по банков път след изрично изпратен имейл от страна на клиента с валидна банкова дебитна сметка в български лева и имена на титуляр. Минималната наказателна такса е 5%, която се удържа за покриване на банкови и технически разходи на Пропър Холидей ООД. По-големи неустойки се удържат индивидуално според условията на всяка отделна оферта и след съгласуване с компанията-партньор.

Пропър Холидей ООД не носи отговорност и не удовлетворява искания на клиенти за възстановяване на суми, породени от субективни причини и изказана неудовлетвореност от тяхна страна по отношение на получения на място в хотела туристически продукт. Компанията не носи отговорност за качеството на предоставяната услуга от хотелите-партньори ! Ангажимент на всеки отделен клиент е да се информира за конкретния избран от него хотел и условията, които се предоставят .

Неявяване на клиента в хотела без предварително уведомление се таксува с 100% неустойка !

Процедурата за възстановяване на сума и удовлетворяване на оплаквания е следната :

1. Клиента следва да отправи писмено искането си по електронен път на имейл : office@travelcard.bg 

2. Служител на Пропър Холидей ООД разглежда индивидуално казуса и изпраща отговор до клиента в законоустановения срок от 14 календарни дни.

3. Ако анулацията на поръчката е допустима клиента изпраща необходимите данни .

4. Сумата по заплатената поръчка с удържаната такса за технически разходи в минимален размер на 5 % и приспаднати други неустойки, ако са дължими се възстановява на клиента по банков път в срок до 10 работни дни.

 

VI. Допълнителни условия

Настоящите Общи условия са актуализирани и приети с решение на общото събрание на  „ПРОПЪР ХОЛИДЕЙ” ООД от 01.01.2018 г. и влизат в сила от 01.01.2018 г.

 

 „ПРОПЪР ХОЛИДЕЙ” ООД си запазва правото да променя или допълва настоящите Общи условия едностранно, като предоставя чрез информационната система на сайта, възможност на потребителя да се запознае с новите общи условия.

Потребителят-купувач заявява, че е запознат, че закупените от него услуги чрез сайта попадат в кръга на описаните в чл. 50, ал. 3, т. 2 от ЗЗП.

Потребителят-купувач заявява изричното си съгласие да заплати предварително цената по договора за покупко-продажба, който сключва посредством настоящата платформа.

 

Страните декларират, че в случай, че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да повлече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Не действителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

 

VII. Надзорни органи 

  1. Комисия за защита на потребителите – aдрес: гр. София 1000, пл. „Славейков” № 4А, ет. 3, 4 и 6, тел.: 0700 11122; e-mail: info@kzp.bg; Уеб сайт: http://kzp.bg.
  2. Комисия за защита на личните данни – адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел.: (02) 915 3518, е-mail: kzld@cpdp.bg, Уеб сайт: http://cpdp.bg;