Поради големия интерес към нашата платформа към момента регистрациите не са възможни. Моля въведете Вашият и-мейл, когато регистрациите са достъпни ще получите персонална покана.

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЕКЦИЯ „СПЕЦИАЛНИ ОФЕРТИИ БОНУСНА СИСТЕМА TRAVELCLUB НА ПЛАТФОРМА ЗА ОНЛАЙН ПАЗАРУВАНЕ TRAVELCARD.BG

 

Настоящите Общи Условия уреждат взаимоотношенията между „ПРОПЪР ХОЛИДЕЙ” ООД, с ЕИК: 201817384, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив - дружество, регистрирано съгласно Търговския закон на Република България, притежаващо Удостоверение за регистрация №РК-01-6927 на Министерството на Икономиката и Енергетиката за извършване на туроператорска дейност и  потребителите на Интернет страницата (уеб сайта) „www.travelcard.bg” (собственост на „Пропър Холидей„ ООД)   във връзка с ползването на секцията “Специални оферти” и бонусната система “TRAVELCLUB” на сайта и поражданите от това права и задължения между страните.

Интернет страницата (уеб сайтът) „www.travelcard.bg” е разработенa и се поддържа от  „ПРОПЪР ХОЛИДЕЙ” ООД  с ЕИК: 201817384, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив

 

I. ДЕФИНИЦИИ

При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:

Потребителите заявяват, че са запознати и са съгласни с дефинициите на следните термини:

 

1.     СЕКЦИЯ „СПЕЦИАЛНИ ОФЕРТИ”  е  част от уебсайта www.travelcard.bg с ограничен достъп.

 

2.     ПОТРЕБИТЕЛСКИ СТАТУС –  всеки потребител на платформата има определен потребителски статус. Статуса зависи от стойността на извършените покупки от потребителя през платформата . Статусите са както следва :

 

  • FREE USER – потребител, който има безплатна регистрация в системата
  • GOLD USER – потребител, който има безплатна регистрация в системата и реализиран оборот (чрез натрупване) от покупки в размер на минимум 1000 лв. или закупен статус GOLD през персоналния потребителски профил .
  • BUSINESS USER – потребител, който има безплатна регистрация в системата и реализиран оборот (чрез натрупване) от покупки в размер на минимум 4000 лв. или закупен статус BUSINESS през персоналния потребителски профил.

 

3.     PARTNER ID е уникален идентификационен номер в информационната база на ПРОПЪР ХОЛИДЕЙ ООД, който идентифицира всеки потребител.

 

4.     ПОТРЕБИТЕЛСКА СТРУКТУРА – всеки потребител има възможност да изгражда индивидуална потребителска структура, част от платформата www.travelcard.bg . Потребителската структура е индивидуална и представлява взаимовръзка между потребителя и всички потребители на платформата, които са предоставили доброволно неговото PARTNER ID при регистрация. Потребителската структура извежда само общодостъпни данни за потребителите.

 

5.     TRAVELCLUB – програма за лоялни клиенти на „ПРОПЪР ХОЛИДЕЙ“ ООД. Достъп до програмата имат потребители със статус GOLD и BUSINESS.  Достъпът до програмата осигурява право на потребителите да получават бонуси с натрупване.

 

6.     БОНУС – представлява възнаграждение на потребителя за определени негови действия, касаещи популяризирането на платформата www.travelcard.bg . Структурата, вида и паричното изражение на бонусите са дефинирани и общодостъпни за всички потребители в секцията Travelclub.

 

7.     TRAVELCARD – представлява персонализирана пластика (карта), съдържаща имената на потребителя и идентификационния номер в системата. Картата се доставя безплатно на потребителя. TRAVELCARD се издава на потребители с потребителски статус GOLD или BUSINESS.

 

 

 

ІІ. Предмет на договора

 

1). "ПРОПЪР ХОЛИДЕЙ" ООД предоставя за ползване на потребителите платформа за онлайн пазаруване по метода на груповото пазаруване , чрез интернет сайта си www.travelcard.bg, при условията на договор за продажби от разстояние по смисъла на чл. 48 и сл. от Закона за защита на потребителите, като упражнява пълномощията, дадени му по силата на този договор.

2). Договорът за продажби от разстояние, чрез който потребителят закупува стоки/услуги, използвайки платформата, предоставена от"ПРОПЪР ХОЛИДЕЙ" ООД, е различен от настоящите общи условия, като при извършване на електроно изявление за сключване на договорът за покупко-продажба, потребителят се съгласява както с настоящите общи условия, така и със съдържанието на договора за покупко-продажба от разстояние, предвиждащ авансово плащане, достъпен на видно място в интерфейса за покупко-продажба.

3). "ПРОПЪР ХОЛИДЕЙ" ООД  предоставя на потребителите, които имат потребителски статус GOLD или BUSINESS, секция със специално селектирани предложения „СПЕЦИАЛНИ ОФЕРТИ”. Секцията е достъпна и за потребители с потребителски статус FREE, но само за информационна цел. Условията за ползване на секцията са еднакви с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА.

4).  „ПРОПЪР ХОЛИДЕЙ“ ООД предоставя на потребителите възможност за получаване на различни бонуси, като същите са подробно описани в секцията TRAVELCLUB.

 

 

 

III. Условия касаещи изплащане на бонуси чрез програмата TRAVELCLUB

 

1.         БОНУСИ по програмата TRAVELCLUB следва да се изплащат на всяко последно число на всеки от месеците януари, април, юли и октомври.

 

 

2.         За да се изплати дължимия бонус на потребителя същия следва да е изпълнил поне едно от условията за активност, както следва :

 

  • Да има двама регистрирани потребителя за последните три месеца
  • Да има един регистриран потребител, придобил статус GOLD или BUSINESS за последните три месеца
  • Да има регистрирана покупка през платформата

 

3.         За изпълнение на паричен превод от страна на “ПРОПЪР ХОЛИДЕЙ“ ООД към даден потребител, който е изпълнил изискванията по т.2. същия следва коректно да е попълнил своя потребителски профил в частта – три имена, мобилен телефон, адрес за кореспонденция , както и валидна дебитна сметка в лева в българска банка.

 

4.         Потребител, получил паричен бонус следва да декларира същия пред НАП по реда на ЗДФЛ.

 

5.         Потребител, който има натрупан бонус, но не е изпълнил условията по т.2. запазва натрупаната сума, като същата следва да му бъде изплатена на следващата дата за изплащане по т.1. при спазване на условията по т.2.

 

6.         Потребител, който има натрупан бонус, но не е изпълнил условията по т.2. две поредни тримесечия губи натрупания бонус след изтичане на втората падежна дата. Същия не губи право отново да получава бонуси в бъдещ период.

 

7.         „ПРОПЪР ХОЛИДЕЙ“ ООД няма ангажимент да проверява истинността на посочените данни от страна на потребителите и не носи отговорност за неправилно попълнени данни във връзка с паричните преводи по бонусната програма от страна на потребителя или трети лица.

 

 

 

 

IV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

 

1. „ПРОПЪР ХОЛИДЕЙ” ООД си запазва правото да променя или допълва настоящите Общи условия едностранно, като предоставя чрез информационната система на сайта, възможност на потребителя да се запознае с новите общи условия.

 

2. Потребителят-купувач заявява, че е запознат, че закупените от него услуги чрез сайта попадат в кръга на описаните в чл. 50, ал. 3, т. 2 от ЗЗП.

3. Потребителят-купувач заявява изричното си съгласие да заплати предварително цената по договора за покупко-продажба, който сключва посредством настоящата платформа.

4. „ПРОПЪР ХОЛИДЕЙ“ ООД може едностранно да променя във всеки един момент параметрите на самите бонуси, да включва и изключва същите, като за целта е длъжно да уведоми потребителите посредством промяна на общите условия, касаещи системата TRAVELCLUB.

5. Съгласявайки се с общите условия потребителя декларира, че няма претенции относно промени, включване, респективно отпадане на бонуси от програмата за лоялни клиенти на компанията TRAVELCLUB.

6. При установено поведение на потребител, увреждащо доброто име и  водещо до негативен ефект върху публичния имидж на „ПРОПЪР ХОЛИДЕЙ“ ООД ( респективно представящата платформа www.travelcard.bg) , и/или при констатирани изявления от страна на същия, водещи до негативни асоциации за компанията(респективно платформата), “ПРОПЪР ХОЛИДЕЙ” ООД има право незабавно и едностранно да прекрати участието на потребителя в платформата www.travelcard.bg , като за целта деактивира профила на потребителя и ограничи достъпа му до платформата www.travelcard.bg .

7. Взаимоотношенията между „ПРОПЪР ХОЛИДЕЙ“ ООД и потребителите по отношение на системата за лоялни клиенти TRAVELCLUB и възникналите задължения във връзка с различните бонусни програми могат да бъдат прекратени едностранно във всеки един момент от страна на „ПРОПЪР ХОЛИДЕЙ“ ООД без да е необходимо предизвестие, както и в случаи на спиране на платформата www.travelcard.bg . „ПРОПЪР ХОЛИДЕЙ“ ООД е длъжно да уведоми потребителите, че прекратява изплащане на бонуси по програмата TRAVELCLUB в срок от три работни дни след приемане на решение за спиране на програмата.

 

 

Страните декларират, че в случай, че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да повлече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Не действителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

 

Настоящите Общи условия са приети с решение на едноличния собственик на  „ПРОПЪР ХОЛИДЕЙ” ООД от 19.01.2015 г. и влизат в сила от 20.01.2015г.:

 

V. Надзорни органи 

  1. Комисия за защита на потребителите – aдрес: гр. София 1000, пл. „Славейков” № 4А, ет. 3, 4 и 6, тел.: 0700 11122; e-mail: info@kzp.bg; Уеб сайт: http://kzp.bg.
  2. Комисия за защита на личните данни – адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел.: (02) 915 3518, е-mail: kzld@cpdp.bg, Уеб сайт: http://cpdp.bg;